Graduate Student Researchers:
Postdoctoral Researchers:
 • Benjamin Alemán (A. Zettl)
 • Akwasi Apori (A. Herr)
 • Khalid Ashraf (S. Salahuddin)
 • Paul Birkmeyer (R. Fearing)
 • Sara Brittman (P. Yang)
 • Shuo Chen (D. Chrzan)
 • Greg Doerk (R. Maboudian)
 • SoonGweon Hong (L. Lee)
 • Xiaoping Hong (F. Wang)
 • Dan Hu (L. Tian / UC Merced)
 • Kwanpyo Kim (A. Zettl)
 • Alina Kozinda (L. Lin)
 • Michael Moore (P. Yang)
 • Miguel F. Diaz Moreno (L. Davila / UC Merced)
 • Ali J. Rastegar (B. Pruitt / Stanford)
 • Bryan Schubert (R. Fearing)
 • Allen Sussman (A. Zettl)
 • Brendan Turner (L. Lee)
 • Kevin Wang (J. Wu)
 • Jack Yaung (T.J. King Liu)
 • Chris Zueger (S.W. Lee)
 • Anna Zaniewski (A. Zettl)
 • Xiaobo Zhang (A. Javey)
 • Xiaowei Zhang (M. Crommie)
 • I-tzu Zhao (J.Lu / UC Merced)
 • Nasim Alem (A. Zettl)
 • Jian Hao Chen (A. Zettl)
 • Nicola Ferralis (R. Maboudian)
 • Albert Gutes (R. Maboudian)
 • Mei He (A. Herr)
 • Ziyang Huo (P. Yang)
 • Seong-Jun Jeong (T. Xu)
 • Byung Yang Lee (S.W. Lee)
 • Kaihui Lui (F. Wang)
 • Shufen Ma (C. Vulpe/B. Gilbert)
 • Mark Philbrick (M. Taylor)
 • Juhno Suh (K. Schwab /M. Roukes)
 • So Young Yoo (S.W. Lee)
 • Jinxing Zhang (R. Ramesh)